ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT (Data protection)


Általános tájékoztatás

A jelen Adatvédelmi Szabályzat az eNEET Rural eLearning és együttműködési platformon (https://eneet-elearning.eu) rögzített és feldolgozott személyes adatokra vonatkozik. A szabályzat tartalmazza a Moodle platform használata, a regisztráció és a platform által nyújtott szolgáltatások igénybevétele során felmerülő személyes adat gyűjtésének és feldolgozásának gyakorlatát. Az Adatvédelmi Szabályzat összhangban van a hatályos európai jogszabályokkal, ideértve, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletét (“Általános adatvédelmi rendelet”) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (GDPR).


A gyűjtött és kezelt személyes adatok köre

A felhasználó regisztrációja során a platform működéséhez és a kínált szolgáltatás igénybevételéhez szükséges személyes adatok rögzítésére kerül sor. A regisztrációs űrlapon gyűjtött információk a következők: e-mail cím, vezetéknév, keresztnév, helység, ország és IP-cím. Ezeket az adatokat kizárólag a Moodle rendszer kezeli azonosítás céljából, a legjobb felhasználói élmény biztosítása érdekében. A személyes adatok felhasználására semmilyen más célból nem kerül sor.

A platform esetenként a kurzusokkal kapcsolatos e-mail értesítést küldhet a felhasználóknak (például egy adott kurzusra történő sikeres beiratkozásról). Az értesítésekre vonatkozó gyakorlat egyéni preferenciák alapján módosítható a felhasználó profiljában a következő linkre kattintva: https://www.eneet-elearning.eu/message/notificationpreferences.php?userid=4


Cookie-k (sütik) alkalmazása

A weboldal sütik alkalmazásával információkat gyűjthet a látogatókkal és felhasználókkal kapcsolatosan például azonosítási célzattal. A sütik olyan információs fájlok, amelyet a weboldal a látogató számítógépére, mobiltelefonjára vagy egyéb eszközére küld. Ezek lehetővé teszik az eszközök azonosítását a weboldal későbbi látogatása során. Az oldal gyűjthet naplófájlokat és a felhasználók számítógépének IP címét.

A böngésző beállítások módosításával jóváhagyható vagy elutasítható a sütik tárolása a felhasználók számítógépén vagy mobil eszközén. A sütik beállításainak megváltoztatásával azonban a weboldal némely funkciója elérhetetlenné válhat.


Az adatok tárolásának helye

Az adatok tárolása titkosítva történik egy harmadik fél által biztosított kiszolgálón. A szolgáltatóval az alábbi elérhetőségen lehet felvenni a kapcsolatot:

Polona d.o.o.
Strmec pri Leskovcu 48
2285 Zgornji Leskovec
Slovenija
Tel: +386 2 763 00 07
Fax: +386 2 763 00 08


A Felhasználók jogai

Az alábbi tájékoztatással a felhasználók jogainak gyakorlását segítjük elő a GPDR rendelkezéseinek megfelelően. A 2016/679 EU rendelet 13. c 2. cikk értelmében a következő jogok érvényesek:

- A felhasználó jogosult hozzáférést kérni az adatkezelőtől a személyes adataihoz (EU Rendelet 15. cikk), az adatok frissítése (az 196/2003. Sz. Törvényerejű rendelet 7. cikke (3) a. pontja), az adatok helyesbítése (EU Rendelet 16. cikke), az adatok integrációja (a 196/2003 törvényerejű rendelet 7. cikke (3) a) pontja) az adat feldolgozás korlátozása (EU Rendelet 18. cikk) az adatkezelés elleni jogszerű tiltakozás okokból (EU- Rendelet 21. cikk), továbbá az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása végett (EU Rendelet 20. cikk).
- Az adatok törléshez („az elfeledtetéshez”) való jogok gyakorlása.. Ide tartozik az adatok törlésének kezdeményezése (EU Rendelet 17. cikk), az adatok névtelenné tétele vagy a nem jogszerűen kezelt adatok törlése, továbbá, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték. (196/2003 sz. rendelet 7. cikk (3) bekezdésének b) pontja).
- Igazolás igénylése a személyes adatok frissítéséről, helyesbítéséről, integrálásáról, törléséről, blokkolásáról. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor a teljesítés jogi akadályokba ütközik vagy aránytalan eszközök használatával jár (96/2003. sz. rendelet 7. cikke (3) bekezdésének c) pontja);
- Átlátható tájékoztatáshoz való jog annak biztosítására, hogy megfelelő információval rendelkezzen arról, hogy miként és miért kezeljük személyes adatait, és hogy tudja, hogyan érvényesítheti jogait.
Ennek megfelelően, amennyiben ((6) bekezdés 1. cikk a) pontja alapján) az érintett hozzájárult személyes adatainak egy vagy több meghatározott célú feldolgozásához a hozzájárulást bármikor visszavonhatja a jogszerűség sérelme nélkül a visszavonás előtt adott hozzájárulás alapján.

Hasonló módon, az adat törléshez való jog alapján a felhasználó bármikor kérheti személyes adatainak törlését, még akkor is, ha a weboldalon szereplő információkat marketing célból nem dolgozzák fel (17. cikk).

A felhasználó az adatkezelés korlátozását kérheti a vállalatától/iskolájától, az adatfeldolgozás korlátozásának joga alapján (18. cikk).Korlátozáshoz való jog..

Az idevonatkozó jogszabályok további vizsgálatához kérjük, olvassa el a 2016/67 EU rendelet 15. cikkét és a 196/2003 számú törvényerejű rendelet 7. cikkét.

A fentieknek megfelelően adatkezelési igényeivel kérjük forduljon az adatkezelőhöz:

Štajerski tehnološki park d.o.o. / Styrian Technology Park Ltd.
Pesnica pri Mariboru 20 A
2211 Pesnica pri Mariboru, Slovenia
+386 2 6540 229
info@stp.si


Mennyi ideig tároljuk a személyes adatokat

A személyes adatokat és egyéb általános információk legalább 2022/9/30-ig tároljuk. A projekt eredményeinek hosszú távú hatékony kiaknázása és terjesztése érdekében azonban az információkat ennél hosszabb ideig is tárolhatjuk. Az ezzel kapcsolatos változásokról haladéktalanul értesítjük az érintetteket.


A hozzájárulás visszavonása

A felhasználók az adatkezeléshez való hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják.


Változások az adatvédelmi politikában

A jelen dokumentum képezi az eNEET Rural projekt adatvédelmi politikáját, ez azonban változhat. Jelentős módosítások vagy frissítések esetén haladéktalanul értesítjük a felhasználókat. A kisebb módosításokat a weboldalon tesszük közzé.

A dokumentum legutóbbi frissítése 2019.10.20-án történt a GDPR rendelkezéseivel összhangban.


Kommunikáció

A hatékony kommunikáció biztosítása érdekében a regisztrált felhasználókkal e-mailen keresztül felvehetjük a kapcsolatot, és az adatvédelmi irányelvhez kapcsolódó jelentős módosításokról vagy frissítésekről ilyen módon tájékoztatást küldhetünk.


Kapcsolat

A weboldal látogatói és a regisztrált felhasználói bármikor kapcsolatba léphetnek az oldal adminisztrátorával. Ha bármilyen kérdése vagy javaslata van az adatvédelmi irányelveinkkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az admin@eneet-elearning.eu címen.


Vitás kérdések rendezése

Eszkaláció:a felek között felmerülő, a jelen dokumentumból és a benne foglalt megállapodásból származó vagy azzal kapcsolatos vitát jóhiszemű tárgyalások útján kell rendezni. Ha az ilyen tárgyalások során nem sikerül a vitás kérdéssel kapcsolatban 20 munkanapon belül döntést hozni, attól az időponttól számítva, amikor az egyik fél a másikat írásban értesítette a vitás kérdésről, az ügyet az adatkezelő, azaz a Stájerországi Technológiai Park Kft. (Štajerski tehnološki park d.o.o.) elé kell terjeszteni. Ha az adatkezelő tárgyalásai során a vita kibontakozásától számított 20 munkanapon belül nem sikerül a vitás kérdésre megoldást találni, a felek kölcsönös egyetértésével az ügy bírósági útra terelhető az alábbiak szerint.

Választott bírói eljárás: ezen dokumentum és a benne foglalt megállapodás alapján felmerülő vita rendezésére bírósági eljárás indul a másik fél írásbeli értesítésével („Választott bírói értesítés”) amit, az eszkalációs folyamat befejezése után legkésőbb 10 munkanapon belül kell felé benyújtani. Eltérő rendelkezés hiányában a bírósági eljárásra Mariborban (Szlovénia) kerül sor amennyiben az eljárás szlovén természetes vagy jogi személyt érint. Egyéb esetben az eljárás az Európai Unió azon bíróságán történik, amelyben a felek megegyeznek. Az EU-ban történő bírósági eljárás figyelembe veszi ezen megállapodás rendelkezéseit. Ezenkívül a bíróságoknak és a választott bírósági intézményeknek (a bírósági adatbázisokat értékesítő társaságokon kívül) biztosítaniuk kell az egyes joghatóságokban a GDPR-nak való megfelelést, a magánszemély adatokhoz való hozzáférési jogát és minden egyéb őt megillető releváns személyes adatokra vonatkozó jogát.A választott bírói eljárás szlovén nyelven folyik. Konfliktus esetén e megállapodás rendelkezései az irányadók. Az információ megosztás ésszerű dokumentumkérésekre korlátozódik. Sem a felek, sem a választott bírók nem teszik nyilvánossá az eljárás tényét, tartalmát vagy eredményét, kivéve, ha törvényi vagy rendeleti követelmények ezt szükségessé teszik. A nyilvánosságra hozatal előtt a felek írásban értesítik a többi felet, és ésszerű lehetőséget biztosítanak az érdekeik védelmére. A döntést a bírósági értesítés benyújtásától számított 180 munkanapon belül kell meghozni, kivéve, ha a felek megállapodnak abban, hogy meghosszabbítják ezt az időszakot. Az döntésről szóló írásbeli határozat tartalmazza a döntés alapját képező részleteket (ideértve a ténymegállapításokat és a törvény következtetéseit).

Jogválasztás; Joghatóság:eltérő megállapodás hiányában a jelen megállapodás a Szlovén jog hatálya alá tartozik, a félek elfogadják a kizárólagos joghatóságot és a szlovéniai Mariborban lefolytatott bírósági eljárást.


Kártalanítás

Beleegyezik, hogy kártérítést vállal a weboldal használatával kapcsolatosan felmerülő vagy jelen megállapodás megsértéséből eredő károkra és ezekkel összefüggő költségekre (például ügyvédi költség).